Trang chủHội trường 30 nămGiới thiệu Nhà trườngChi bộ ĐảngCông đoànTin tức - Sự kiệnĐoàn TNCS HCM
Hỗ trợ trực tuyến
Mr ANH
Thời tiết
Số lượng người truy cập
Đang truy cập: 2
Đã truy cập: 1088810
Thông báo chung
  Địa chỉ hộp thư Mail cán bộ giáo viên trường THPT Sóc Sơn
(30/03/2010 11:26)

Danh sách Email CBGV
Tên Trường THPT SÓC SƠN
website http://thptsocson.edu.vn
Email http://Mail.thptsocson.edu.vn
TT Hä Vµ Tªn M«n MAIL mật khẩu
1.                   §ç Hoµng §iÖp      V¨n dohoangdiep@thptsocson.edu.vn  
2.                   nguyÔn minh sinh nguyenminhsinh @thptsocson.edu.vn  
3.                   Ng« Sü B×nh ngosybinh@thptsocson.edu.vn  
4.                   Ph¹m ThÞ Hµ To¸n phamthiha @thptsocson.edu.vn  
5.                   Lª thÞ TØnh        To¸n lethitinh @thptsocson.edu.vn  
6.                   Hoµng kim Liªn     To¸n hoangkimlien @thptsocson.edu.vn  
7.                   TrÇn V¨n Hoµi To¸n tranvanhoai @thptsocson.edu.vn  
8.                   KiÒu Mai H­¬ng To¸n kieumaihuong @thptsocson.edu.vn  
9.                   NguyÔn thÞ ngäc BÝch To¸n nguyenthingocbich @thptsocson.edu.vn  
10.                Ph¹m thÞ ®øc h¹nh To¸n phamthiduchanh @thptsocson.edu.vn  
11.                §ç V¨n Kh­¬ng To¸n dovankhuong @thptsocson.edu.vn  
12.                nguyÔn thanh ph­¬ng to¸n nguyenthanhphuong @thptsocson.edu.vn  
13.                §ç Duy Giang to¸n doduygiang @thptsocson.edu.vn  
14.                NguyÔn ThÞ Nhung to¸n nguyenthinhung @thptsocson.edu.vn  
15.                nguyÔn  ThÞ thu hµ To¸n nguyenthithuha @thptsocson.edu.vn  
16.                Hoµng thÞ Hoµ To¸n hoangthihoa @thptsocson.edu.vn  
17.                nguyÔn  ®×nh m¹nh to¸n nguyendinhmanh @thptsocson.edu.vn  
18.                Ph¹m thÞ Loan Ph­îng   V¨n  phamthiloanphuong @thptsocson.edu.vn  
19.                NguyÔn thÞ Thu Hång    V¨n  nguyenthithuhong @thptsocson.edu.vn  
20.                NguyÔn THÞ Thu H­¬ng V¨n  nguyenthithuhuong @thptsocson.edu.vn  
21.                Vò thanh huyÒn V¨n vuthanhhuyen @thptsocson.edu.vn  
22.                Lª ThÞ Hång V©n V¨n lethihongvan @thptsocson.edu.vn  
23.                §Æng ThÞ HËu V¨n dangthihau @thptsocson.edu.vn  
24.                nguyÔn thÞ loan V¨n nguyenthiloan @thptsocson.edu.vn  
25.                §µo Mai Thanh V¨n daomaithanh @thptsocson.edu.vn  
26.                NguyÔn ThÞ Hång Anh V¨n nguyenthihonganh @thptsocson.edu.vn  
27.                NguyÔn Phan DiÔm H»ng V¨n nguyenphandiemhang @thptsocson.edu.vn  
28.                l­u thÞ kim o¹nh v¨n luuthikimoanh @thptsocson.edu.vn  
29.                TrÇn mai H­¬ng        tranmaihuong @thptsocson.edu.vn  
30.                Ph¹m ®øc HiÖu         phamduchieu @thptsocson.edu.vn  
31.                TrÇn Xu©n Lý    tranxuanly @thptsocson.edu.vn  
32.                TRÇN Quý HîI tranquyhoi @thptsocson.edu.vn  
33.                §µo ThÞ th¬ lý+cN daothitho @thptsocson.edu.vn  
34.                Lª thÞ ph­¬ng Lý+cn lethiphuong @thptsocson.edu.vn  
35.                trÇn thÞ phóc h¶i Lý+KT tranthiphuchai @thptsocson.edu.vn  
36.                NguyÔn ThÞ kim Hoa Lý+cn nguyenthikimhoa @thptsocson.edu.vn  
37.                NguyÔn thÞ bÝch hµ nguyenthibichha @thptsocson.edu.vn  
38.                NguyÔn thÞ huyÒn Lý CN nguyenthihuyen @thptsocson.edu.vn  
39.                trÇi thÞ mai h­¬ng KTCN tranthimaihuong @thptsocson.edu.vn  
40.                TRÇn thÞ kim anh Tin trankimanh @thptsocson.edu.vn  
41.                NguyÔn Ph­¬ng Nam Tin nguyenphuongnam @thptsocson.edu.vn  
42.                §oµn Tr­êng Tin doantruong@thptsocson.edu.vn  
43.                Ph¹m ThÞ Thu Hµ Tin phamthithuha @thptsocson.edu.vn  
44.                Bïi ThÞ Hoµ        Ho¸  buithihoa @thptsocson.edu.vn  
45.                NguyÔn thÞ diÖu thanh Ho¸ nguyenthidieuthanh @thptsocson.edu.vn  
46.                nguyÔn v¨n c«ng ho¸ trinhthanhcong @thptsocson.edu.vn  
47.                NguyÔn Mai Nhuþ Ho¸ nguyenmainhuy @thptsocson.edu.vn  
48.                NguyÔn V¨n B×nh Ho¸ nguyenvanbinh @thptsocson.edu.vn  
49.                §µo Mai h­¬ng Ho¸ daomaihuong @thptsocson.edu.vn  
50.                t¹ v¨n quyÒn ho¸ tavanquyen @thptsocson.edu.vn  
51.                §Æng Th¸i Anh Sinh dangthaianh @thptsocson.edu.vn  
52.                NguyÔn ThÞ D­¬ng   Sinh nguenthiduong @thptsocson.edu.vn  
53.                nguyÔn thÞ m«ng l­¬ng Sinh nguyenthimongluong @thptsocson.edu.vn  
54.                NguyÔn ThÞ HiÒn Sinh nguyenthihien @thptsocson.edu.vn  
55.                ng« v¨n h¶o si+kt ngovanhao @thptsocson.edu.vn  
56.                NguyÔn thÞ h¶i yÕn Sinh nguyenthihaiyen @thptsocson.edu.vn  
57.                nguyÔn v¨n tuÊn ktnn nguyenvantuan @thptsocson.edu.vn  
58.                Ng« V¨n M¹nh gdqp ngovanmanh @thptsocson.edu.vn  
59.                NguyÔn ®×nh träng gdqp nguyendinhtrong @thptsocson.edu.vn  
60.                §ç ThÞ H­¬ng trµ gdqp dothihuongtra @thptsocson.edu.vn  
61.                §inh V¨n TuÊn      TD   dinhvantuan @thptsocson.edu.vn  
62.                Ng« thÞ LÖ td ngothile @thptsocson.edu.vn  
63.                §ç Minh TuÊn TD dominhtuan @thptsocson.edu.vn  
64.                nguyÔn v¨n ch­¬ng TD nguyenvanchuong @thptsocson.edu.vn  
65.                Lª thÞ minh huÖ ®Þa lethiminhhue @thptsocson.edu.vn  
66.                NguyÔn thÞ kim dung ®Þa nguyenthikimdung @thptsocson.edu.vn  
67.                §µm Quang T©n §Þa damquangtan @thptsocson.edu.vn  
68.                §µo ThÞ H­êng  §Þa daothihuong @thptsocson.edu.vn  
69.                nguyÔn thÞ h»ng nguyenthihang @thptsocson.edu.vn  
70.                NguyÔn thÞ chung nguyenthichung @thptsocson.edu.vn  
71.                D­¬ng thÞ bÝch nguyÖt duongthibichnguyet @thptsocson.edu.vn  
72.                NguyÔn ThÞ HiÖp nguyenthihiep @thptsocson.edu.vn  
73.                TrÇn Kim H­¬ng     GDCD trankimhuong @thptsocson.edu.vn  
74.                Chu thÞ h¶i GDCD chuthihai @thptsocson.edu.vn  
75.                §oµn ThÞ Phóc GDCD doanthiphuc @thptsocson.edu.vn  
76.                NguyÔn Kim Liªn    Anh nguyenthilien @thptsocson.edu.vn  
77.                NguyÔn ThÞ Hång    Anh nguyenthihong @thptsocson.edu.vn  
78.                chö  thÞ h­êng anh chuthihuong @thptsocson.edu.vn  
79.                Khæng thanh tó Anh khongthanhtu @thptsocson.edu.vn  
80.                §µo ViÖt Long Anh daovietlong @thptsocson.edu.vn  
81.                NguyÔn Minh Giang Anh nguyenminhgiang @thptsocson.edu.vn  
82.                T¹ thÞ hiÒn Anh tathihien @thptsocson.edu.vn  
83.                TrÇn thÞ ngäc anh Anh tranthingocanh @thptsocson.edu.vn  
84.                NG¤ THÞ H¢N Anh ngothihan @thptsocson.edu.vn  
85.                Lª thÞ dung anh lethidung @thptsocson.edu.vn  
86.                NguyÔn xu©n Nh­êng HC nguyenxuannhuong @thptsocson.edu.vn  
87.                NguyÔn thÞ Thuû    HC nguyenthithuy @thptsocson.edu.vn  
88.                Bïi thu Hµ         HC buithuha @thptsocson.edu.vn  
89.                Ng« v¨n Th¾ng      HC ngovanthang @thptsocson.edu.vn  
90.                §inh v¨n T©n       HC dinhvantan @thptsocson.edu.vn  
91.                §µm §×nh H¶i       HC damdinhhai @thptsocson.edu.vn  
92.                Ng« ®øc ThÞnh HC ngoquocthinh @thptsocson.edu.vn  
93.                NguyÔn thÞ gia ninh HC nguyenthigianninh @thptsocson.edu.vn  
94.                L¹i ViÖt Hµ HC laivietha @thptsocson.edu.vn  
95.                Mai Phóc h¹nh HC maiphuchanh @thptsocson.edu.vn  

TKHĐ
Các tin khác
   • Thông tin mới nhất về kỳ thi Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học 2015 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo (18/12/2014 18:43)
   • Danh sách HS đạt giải HSG Thành phố năm học 2014-2015 (11/11/2014 22:26)
   • Thời khoá biểu thực hiện từ 14 tháng 4 năm 2014 (10/04/2014 17:14)
   • Lịch làm việc cuối học kỳ I năm học 2013-2014 (02/12/2013 09:04)
   • Xếp giải Học sinh giỏi Thành phố năm học 2013-2014 (29/11/2013 17:13)
   • Thời khoá biểu thực hiện từ ngày 21 tháng 10 năm 2013 (18/10/2013 16:26)
   • Kết quả thi Học sinh giỏi K12 năm học 2013_2014 (11/10/2013 17:15)
   • Phân công giảng dạy thực hiện từ ngày 30 tháng 9 năm 2013 (09/10/2013 16:49)
   • Danh sach các loai máy tính cầm tay được mang vào phòng thi (14/05/2010 11:18)
   • Mẫu kế hoạch chung GVCN (15/03/2010 09:39)
 
Tin tức mới
Ket qua thi thu THPT Quoc gia 2014_2015
Lich hoc on thang 5 va 6
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2014_2015
Thông tin mới nhất về kỳ thi Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học 2015 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo
DANH SÁCH CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ QUỸ KỈ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
Hình ảnh hoạt động
Tiêu điểm
DANH SÁCH CHA MẸ HỌC SINH ỦNG HỘ KINH PHÍ KỈ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT SÓC SƠN (1984-2014)
Đề thi thử đại học đợt 2 năm học 2010-2011
Tài liệu Dạy tự chọn môn Vật Lý
Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Bộ đề Vật lý 12 New 2010
Quảng cáo
Trang chủHội trường 30 nămGiới thiệu Nhà trườngChi bộ ĐảngCông đoànTin tức - Sự kiệnĐoàn TNCS HCM
Trường THPT Sóc Sơn
Địa chỉ: Quốc lộ 2 - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại: 04.38841042 - Fax: 04.38843923
Website: http://thphsocson.edu.vn
Copyright ©2009 THPTSocSon. All rights reserved.